dnes je 25.9.2023

Nový compliance standard ISO 37301:2021 a jeho význam pro rozvoj Corporate ComplianceGarance

28.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po dlouhém očekávání odborné i širší veřejnosti byl 13. dubna 2021 zveřejněn Mezinárodní organizací pro standardizaci (International Organization for Standardization, ISO) nový globální ISO standard pro Compliance management systémy (CMS), který do oblasti…

Praktické tipy pro korporátní compliance a CMSGarance

5.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikace a analýza compliance rizik u středního podnikuGarance

5.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi korporátní compliance paradoxně dosud není vždy věnována náležitá pozornost její výchozí fázi, kterou je identifikace a analýza compliance rizik (Compliance-Risk Identification and Analysis), jež také bývá označována jako její identifikačně analytická…

Jak na interní a externí komunikaci v rámci CMSGarance

5.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další, v praxi korporátní compliance často řešenou otázkou je nastavení konkrétních pravidel, procesů a forem interní a externí komunikace v rámci Compliance management systému (dále také jen „compliance…

Interní školení a jejich dokumentaceGarance

5.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně platí, že jedním ze základních dílčích opatření v rámci CMS by měly být různé formy interního vzdělávání a proškolování zaměstnanců ve vztahu k problematice pravidel chování v obchodních a souvisejících vztazích, a to v rámci kombinovaných forem…

Pojem whistleblowingu a jeho cíle v rámci korporátní complianceGarance

4.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, whistleblowing je ve vztahu ke korporátní compliance v současné době chápán ve dvojím základním pojetí, resp. ve dvojím možném kontextu, a to jednak jako interní komunikační nástroj (kanál) v rámci CMS a dále pak jako státem poskytovaná a…

Whistleblowing a jeho význam pro korporátní complianceGarance

4.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z klíčových komunikačních nástrojů korporátní compliance a zvláště pak Compliance management systému je interní kanál určený pro přijímání a vyřizování oznámení o protiprávním a/nebo neetickém jednání v rámci obchodní korporace, který je již zhruba od…

Compliance management systém a jeho prosazováníGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkce compliance v rámci příslušné obchodní společnosti může být reálně naplňována pouze v takovém interním podnikovém prostředí, ve kterém je zaveden a prosazován systém řízení korporátní compliance, jež je označován jako Compliance management systém. Platí…

Organizace a řídící struktura CMSGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro vlastní zajištění účinného fungování korporátní compliance je jedním z klíčových úkolů i stanovení vhodné organizace a celkové řídicí struktury v rámci Compliance management systému, a to jako součást řízení a kontroly v oblasti compliance (Compliance…

Co je Compliance management systémGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Compliance management systém je možné obecně definovat jako interní systém organizace a řízení korporátní compliance, který se vyznačuje existencí jednotného, vzájemně propojeného systému interních procesů, opatření a nástrojů a jehož cílem je zajistit soulad…

Compliance Officer a jeho úloha v CMSGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z klíčových požadavků kladených na strategii i praxi korporátní compliance, a zejména pak na vlastní fungování Compliance management systému, je požadavek na ustanovení konkrétní odpovědné osoby, která je u dané obchodní korporace pověřena funkcí…

Standardizace a certifikace CMSGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V poslední době jsou v souvislosti s Compliance management systémem velmi často diskutovány a zvažovány i různé možnosti jeho standardizace a případné certifikace. Je však třeba konstatovat, že v globálním prostředí korporátní compliance to obecně není nijak…

Compliance program jako základ CMSGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zcela zásadní a nezastupitelné místo v rámci celého Compliance management systému obecně má výchozí příkazový dokument, který je zpravidla označován jako Compliance program. V řadě případů je ale pro výchozí compliance dokument použito i jiných označení,…

Postupy, opatření a nástroje v rámci CMSGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

K reálnému fungování a účinnému prosazování korporátní compliance v rámci CMS je třeba zavést a průběžně aktualizovat vhodné postupy, opatření a nástroje. Jak již bylo výše konstatováno, při existenci procesního řízení (řízení interních procesů) v rámci dané…

Compliance v oblasti informačních technologií a IT bezpečnostiGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky spojené s informačními a komunikačními technologiemi (Information and Communication Technologies, ICT) a zejména pak s tzv. IT bezpečností (IT Security) patří bezesporu mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti zájmu korporátní compliance. Tato…

Náplň a hlavní oblasti zájmu korporátní complianceGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci korporátní compliance a CMS u každé obchodní společnosti je třeba si nejprve stanovit klíčové priority, identifikovat a klasifikovat hlavní compliance rizika a k tomu poté i nastavit odpovídající hlavní oblasti zájmu compliance, tj. věcně vymezené…

Compliance v oblasti pracovněprávních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminaceGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro obchodní společnosti jakožto zaměstnavatele je v jejich podnikatelské každodenní praxi významná i compliance v oblasti pracovněprávních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace (Labour & Gender Compliance). Jde přitom o oblast interně velmi…

Finanční a daňová complianceGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifickou oblast zájmu podnikové compliance by u každé obchodní společnosti měla představovat oblast finanční a daňové compliance (Finance & Tax Compliance). Je to dáno tím, že nedílnou součástí podnikatelské činnosti jsou vždy i povinnosti spojené…

Compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajůGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s přijetím jednotné evropské právní úpravy ochrany osobních údajů zásadním způsobem vzrostl po 25. květnu 2018 význam další tradiční oblasti zájmu korporátní compliance, a to compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů (Privacy &…

Trestní a protikorupční complianceGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhou z hlavních oblastí zájmu podnikové compliance je trestní a protikorupční compliance (Criminal & Antibribery Compliance), jejímž cílem je identifikovat a řídit zejména rizika spojená s trestní odpovědností právnických osob (odpovědností za trestné…

Soutěžní complianceGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z klíčových oblastí zájmu korporátní compliance tradičně je oblast tzv. soutěžní compliance (Antitrust & Competition Compliance), a to z důvodu, že pravidla hospodářské soutěže a jejich dodržování se obecně týkají každé obchodní korporace, bez…

Compliance v oblasti ochrany životního prostředíGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslední hlavní oblastí zájmu korporátní compliance, která se zásadně týká všech obchodních společností, je compliance v oblasti ochrany životního prostředí (Environment Compliance). Tato oblast compliance je přitom bezprostředně spojena se širší problematikou…

Co je korporátní compliance a jaké jsou její cíleGarance

1.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Moderní koncept podnikové, resp. korporátní compliance (Corporate Compliance) je nutné chápat v širším rámci správy a řízení obchodních korporací jakožto podnikatelských subjektů s vlastní odpovědností. Tento rámec je přitom na jedné straně vymezen požadavky…

Korporátní complianceGarance

1.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika korporátní (podnikové) compliance se v poslední době dostává stále více do popředí zájmu nejen v právní a ekonomické teorii, ale zejména v podnikové praxi. Hlavním důvodem tohoto zájmu přitom je především výjimečná a ničím nenahraditelná interní…

Compliance a vnitřní kontrolní systémGarance

1.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkce compliance musí být v rámci obchodní společnosti úzce spojena s existencí a fungováním vnitřního kontrolního systému a být jeho nedílnou součástí. Je to podmínka, bez níž podniková compliance nemůže být nikdy účinná a plnit stanovený cíl, tj. průběžně…

Pojem compliance a jeho širší souvislostiGarance

1.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvodem je třeba konstatovat, že pojem compliance se v současné době používá v celé řadě souvislostí a významů, jejichž základem je obecně vždy specifické slovní vyjádření pro soulad, slučitelnost, dodržování anebo vyhovění.…

Compliance rizika v podnikové praxiGarance

1.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo konstatováno, východiskem a základem každé korporátní compliance je identifikace a analýza compliance rizik.

Nahrávám...
Nahrávám...