dnes je 23.3.2023

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů - je čas se připravitGarance

19.9.2022, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo spravedlnosti připravilo a 29. dubna 2022 rozeslalo do připomínkového řízení nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který má v České republice transponovat požadavky unijní směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Ochrana oznamovatelů - aktuální informaceGarance

19.11.2021, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

České republice se ve stanovené lhůtě, tj. do 17. prosince 2021, nepodaří včas provést požadavky vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, která oznamují porušení práva Evropské unie. Přímé účinky Směrnice ve smyslu…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Nový mezinárodní standard ISO 37002:2021 pro interní oznamování a Whistleblowing management systémyGarance

6.10.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na novou a plně certifikovatelnou normu ISO 37301:2021 (Compliance management systems — Requirements with guidance for use), která byla publikována v dubnu tohoto roku, byl 27. července zveřejněn Mezinárodní organizací pro standardizaci…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelůGarance

2.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Corporate Compliance

Nový compliance standard ISO 37301:2021 a jeho význam pro rozvoj Corporate ComplianceGarance

28.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po dlouhém očekávání odborné i širší veřejnosti byl 13. dubna 2021 zveřejněn Mezinárodní organizací pro standardizaci (International Organization for Standardization, ISO) nový globální ISO standard pro Compliance management systémy (CMS), který do oblasti…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Věcná působnost Směrnice EU o whistleblowinguGarance

1.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, tak pro zavádění whistleblowingu v souladu s požadavky Směrnice EU o whistleblowingu a navazující vnitrostátní právní úpravy bude nezbytné zohlednit zejména věcné vymezení působnosti Směrnice.…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Požadavky nové Směrnice EU o whistleblowinguGarance

1.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zcela zásadní změnu do dosud roztříštěné právní úpravy a celkového chápání whistleblowingu v rámci Evropské unie přinesla přelomová inciativa Evropské komise, která v dubnu roku 2018 předložila návrh směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie.…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Zákaz odvetných opatření a opatření na ochranu proti odvetným opatřenímGarance

1.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na shora uvedené Směrnice stanoví a ve svém článku 19 blíže upravuje zákaz odvetných opatření a ukládá v tomto směru členským státům přijmout nezbytná opatření k tomu, aby zakázaly jakoukoli formu odvetných opatření, včetně hrozeb a pokusů…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Osobní působnost Směrnice a podmínky ochrany oznamovatelůGarance

1.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z klíčových otázek každého modelu whistleblowingu je, na které skupiny fyzických osob – v rámci organizace anebo i mimo ni – se vztahuje ochrana oznamovatele, tj. jaký je rozsah osobní působnosti. …

Přístupné pro: Corporate Compliance

Interní a externí oznamováníGarance

1.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Corporate Compliance

Pojetí whistleblowingu ve veřejné sféřeGarance

31.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Whistleblowing ve veřejné sféře, resp. ve veřejném sektoru, se logicky vyznačuje celou řadou specifických rysů a odlišností od obecných modelů a mechanismů pro oznamování a ochranu oznamovatelů, a zvláště pak od mechanismů zaváděných u soukromých právních…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Požadavky na kanály pro oznamování a ochranu oznamovatele dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.Garance

31.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády stanoví pro služební úřady ohledně organizačního zajištění oznamování protiprávního jednání tři základní povinnosti, a to povinnost zřídit:

Přístupné pro: Corporate Compliance

Interní kanály pro oznamování a ochrana oznamovatelů ve státní správěGarance

31.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze shora popsaného vývoje je zřejmé, že oznamování a ochrana oznamovatelů ve veřejné sféře byly v České republice poměrně dlouhou dobu omezeny na ty formy, které nemají charakter standardních forem kanálů pro oznamování a ani zvláštních opatření k ochraně…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Whistleblowing jako součást CMS a jeho zavedeníGarance

30.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

S vhodným nastavením interních procesů oznamování protiprávního a neetického jednání v rámci obchodních společností je v praxi korporátní complinace a CMS spojena celá řada konkrétních otázek a problémů.

Přístupné pro: Corporate Compliance

Požadavky na whistleblowing v rámci korporátní complianceGarance

30.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Corporate Compliance

Uplatnění whistleblowingu v korporátní compliance a CMSGarance

30.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zcela zásadní význam má whistleblowing jako specifická forma oznamování nekalého jednání pro sféru korporátní compliance (Corporate Compliance) a zvláště pak pro Compliance management systém (CMS), který tvoří organizační a institucionální rámec funkce…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Externí kanály pro oznamováníGarance

29.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bylo konstatováno v předchozí kapitole, základním a primárním nástrojem whistleblowingu jsou interní kanály pro oznamování protiprávního jednání, zavedené a fungující uvnitř dané organizace. Ačkoliv tomu tak v historických počátcích whistleblowingu vždy…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Ochranná opatření v otázkách a odpovědíchGarance

29.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro lepší pochopení hlavních principů a souvislostí ochrany oznamovatelů v rámci whistleblowingu a jednotlivých druhů ochranných opatření byla v této kapitole zvolena forma otázek a odpovědí.

Přístupné pro: Corporate Compliance

Ochrana oznamovatelů a zákaz odvetných opatřeníGarance

29.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Corporate Compliance

Ochranná opatřeníGarance

29.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana oznamovatele tvoří vedle interních a externích kanálů pro oznamování nekalého (protiprávního) jednání vlastní podstatu a samotný základ whistleblowingu. Tato ochrana přitom zahrnuje jak interní opatření organizace, která zpravidla nemají rámcovou oporu…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Druhy externích kanálů pro oznamováníGarance

28.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Externí kanály pro oznamování obecně musí vždy umožňovat, aby mohlo být oznámení určenému orgánu činěno písemně i ústně, a to zpravidla telefonicky anebo prostřednictvím jiných systémů hlasových zpráv. Vedle toho je současně požadováno, aby oznámení mohlo být…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Požadavky na externí kanály oznamováníGarance

28.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o rámcové požadavky na externí kanály pro oznamování, tak tyto v řadě ohledů odpovídají požadavkům kladeným na interní whistleblowing. V tomto směru je u externích kanálů ale navíc vyžadováno, aby – vedle naplnění obecných zásad transparentnosti,…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Interní kanály pro oznamování a ochrana osobních údajůGarance

28.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již ze samotné podstaty interního whistleblowingu, který je založen na rozsáhlé interní komunikaci řady zaměstnanců a případně i třetích osob, vyplývá, že je tento specifický interní mechanismus v soukromém i veřejném sektoru bezprostředně spojen i se…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Rámcové požadavky na interní whistleblowingGarance

28.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo shora konstatováno, tak by interní mechanismus pro oznamování nekalého jednání měl být u každé organizace rámcově zaveden a nastaven jako transparentní, organizačně a technicky zabezpečený a důvěrný vnitřní systém.…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Druhy interních kanálů pro oznamováníGarance

28.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco je standardně vyžadováno, aby interní kanály pro oznamování bezvýjimečně plnily shora popsané rámcové požadavky, požadavky na stanovení konkrétních druhů kanálů pro oznamování jsou naopak zpravidla v tomto směru podstatně méně striktní a zavazující.…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Postupy pro následná opatřeníGarance

28.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedílnou součástí interního whistleblowingu jsou postupy pro následná opatření, kterými se rozumí interní opatření organizace související s přijetím oznámení a jeho prošetřováním.

Přístupné pro: Corporate Compliance

Co jsou interní kanály pro oznamování a jak je zavádětGarance

28.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základem a výchozím předpokladem celé konstrukce whistleblowingu jsou interní kanály pro oznamování protiprávního (nekalého) jednání, které jsou v dotčené právní úpravě anebo v aplikační praxi označovány rovněž jako vnitřní oznamovací systémy, etické a…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Příklady whistleblowingu v České republiceGarance

27.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

I v České republice je citováno hned několik poměrně známých jmen oznamovatelů „nekalého jednání”, kteří jsou považováni za whistleblowery, a jejichž případy se v minulosti například detailně zabývala česká pobočka Transparency International („TI”). Za všechny…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Loajalita versus veřejný zájemGarance

27.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od svého vzniku je whistleblowing spojen s klíčovým a současně velmi citlivým momentem, a to s prolomením loajality oznamovatele vůči zaměstnavateli, resp. obecně k organizaci, ke které je oznamovatel často vázán nejen smluvním, ale do určité míry i osobním…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Whistleblowing na konkrétních příkladech a známé případy whistleblowerůGarance

27.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Corporate Compliance

Známá jména whistleblowerů ve světěGarance

27.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

To je ostatně i případ celosvětově zřejmě nejznámějšího „whistleblowera”, kterým je bývalý informační analytik amerických tajných služeb Edward Snowden, jenž je od počátku chápán jen ve dvou extrémech vnímání, a to buď jako „zrádce” anebo „hrdina”.…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Důvody pro zvláštní ochranu whistlebloweraGarance

26.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní i faktické postavení každého whistleblowera je z mnoha důvodů velmi složité a je spojeno s celou řadou problémů a úskalí, neboť oznámení a jeho následné prošetřování se bezprostředně dotýká nejen pracovní nebo jiné smluvní pozice oznamovatele u dané…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Postavení whistleblowera a jeho úskalíGarance

26.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Corporate Compliance

Kdo je whistleblowerGarance

26.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve středu každého interního systému pro oznamování protiprávního jednání (vnitřního oznamovacího systému) logicky vždy stojí fyzická osoba, která takové oznámení činí a jíž je v souvislosti s tím poskytována příslušná právní i jiná související ochrana (ochrana…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Pojem whistleblowingu a jeho širší souvislostiGarance

25.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výchozí otázkou, které je třeba se věnovat, je samotný pojem „whistleblowingu”, a to zejména z toho důvodu, že v teorii i v praxi používané významy tohoto slova jsou často poměrně odlišné. Whistleblowing je totiž uplatňován a definován v řadě různých prostředí…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Širší souvislosti whistleblowinguGarance

25.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Whistleblowing má v celkovém kontextu organizací veřejné i soukromé sféry své širší souvislosti, které pak mají význam pro formy, způsoby a postupy jeho uplatňování a prosazování.

Přístupné pro: Corporate Compliance

Pojetí a definice whistleblowinguGarance

25.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výraz whistleblowing (někdy také jako „whistle-blowing” nebo „Whistle Blowing”) bývá zpravidla odvozován z anglického slovního spojení „to blow the whistle” (v překladu „zapískat na píšťalku”), které tím vyjadřuje význam varovných upozornění oznamovatelů…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Přestupky za porušení povinností podle zákona o ochraně oznamovatelůGarance

1.10.2020, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s požadavky Směrnice upravuje návrh zákona o ochraně oznamovatelů celkem tři zvláštní skutkové podstaty přestupků, které postihují jednání porušující vybrané povinnosti dle tohoto zákona. Tyto přestupky má přitom projednávat Ministerstvo…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Osobní působnost návrhu zákona a podmínky ochrany oznamovatelůGarance

1.10.2020, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o vymezení osobní působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, tj. na které skupiny fyzických osob – v rámci organizace anebo i mimo ni – se vztahuje ochrana oznamovatele, tak tato je v návrhu zákona upravena v zásadě společně s podmínkami ochrany…

Přístupné pro: Corporate Compliance

K připravované české právní úpravě whistleblowinguGarance

1.10.2020, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, požadavky Směrnice EU o whistleblowingu musejí být do vnitrostátních právních řádů členských zemí transponovány nejpozději do 17. prosince 2021. …

Přístupné pro: Corporate Compliance

Interní a externí oznamováníGarance

1.10.2020, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Corporate Compliance

Zákaz odvetných opatření a ochrana oznamovateleGarance

1.10.2020, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významnou okolností v návrhu zákona o ochraně oznamovatelů je, že odvetným opatřením a jejich zákazu není v návrhu zákona věnována taková pozornost, jako tomu je v právní úpravě Směrnice.…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Věcná působnost návrhu zákona o ochraně oznamovatelůGarance

1.10.2020, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve výchozí úpravě věcné působnosti zákona o ochraně oznamovatelů návrh v zásadě kopíruje vymezení věcné působnosti Směrnice EU o whistleblowingu .

Přístupné pro: Corporate Compliance

Plné znění směrnice EU o whistleblowinguGarance

26.2.2020, Verlag Dashöfer , Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, si můžete stáhnout v PDF zde.

Přístupné pro: Corporate Compliance

Nová směrnice EU o whistleblowingu a aktuální stav její transpozice v České republiceGarance

26.2.2020, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadní změnu v dosud nejednotné a roztříštěné právní úpravě whistleblowingu v rámci Evropské unie přinesla nedávno vydaná směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Praktické tipy pro korporátní compliance a CMSGarance

5.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Corporate Compliance

Jak na interní a externí komunikaci v rámci CMSGarance

5.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další, v praxi korporátní compliance často řešenou otázkou je nastavení konkrétních pravidel, procesů a forem interní a externí komunikace v rámci Compliance management systému (dále také jen „compliance…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Interní školení a jejich dokumentaceGarance

5.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně platí, že jedním ze základních dílčích opatření v rámci CMS by měly být různé formy interního vzdělávání a proškolování zaměstnanců ve vztahu k problematice pravidel chování v obchodních a souvisejících vztazích, a to v rámci kombinovaných forem…

Přístupné pro: Corporate Compliance

Identifikace a analýza compliance rizik u středního podnikuGarance

5.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi korporátní compliance paradoxně dosud není vždy věnována náležitá pozornost její výchozí fázi, kterou je identifikace a analýza compliance rizik (Compliance-Risk Identification and Analysis), jež také bývá označována jako její identifikačně analytická…

Přístupné pro: Corporate Compliance
Nahrávám...
Nahrávám...