dnes je 28.5.2023

Input:

Compliance rizika v podnikové praxi

1.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Compliance rizika v podnikové praxi

JUDr. Pavel Koukal

Jak již bylo konstatováno, východiskem a základem každé korporátní compliance je identifikace a analýza compliance rizik.

Compliance riziky se přitom rozumí ta specifická rizika v podnikatelské a související činnosti dané obchodní společnosti, která jsou spojená s povinnostmi buď výslovně stanovenými právními předpisy, nebo s povinnostmi a závazky, jež vyplývají z koncernových či jiných interních předpisů (směrnic) a s požadavky vycházejícími z tzv. best practice.

V tomto směru je třeba rozlišovat:

  • obecná compliance rizika, tj. rizika společná pro všechny obchodní korporace a podnikání jako takové (compliance rizika spojená s trestní odpovědností právnických osob nebo odpovědností za porušení pravidel hospodářské soutěže, environmentální rizika atd.);

  • odvětvová compliance rizika, tj. rizika společná pro podnikání v příslušném ekonomickém odvětví (rizika podniků v energetice, chemickém průmyslu, elektronických komunikacích, bankovnictví atd.);

  • specifická compliance rizika, tj. rizika specifická výlučně pro danou obchodní korporaci (např. daná tím, že jde o soutěžitele s dominantním postavením na trhu zboží a služeb atd.).

Vedle tohoto rozlišování compliance rizik se v teorii i praxi korporátní compliance občas doplňkově aplikuje i dělení rizik používané převážně v risk managementu, které rozlišuje na jedné straně systémová rizika a na straně druhé pak rizika provozní.

Cílem identifikace a analýzy compliance rizik je v zásadě určitá forma profilace dané obchodní společnosti z hlediska compliance rizik, která slouží nejen k jejich vnímání a zohlednění, ale především ke stanovení vhodných postupů, opatření a nástrojů k minimalizaci, anebo i příp. vyloučení zjištěných compliance rizik v rámci navazující implementační fáze.

V rámci již uvedené identifikačně analytické fáze jde v prvé řadě zejména o sběr a vyhodnocení potřebných informací ze všech oblastí a úseků činnosti podniku, tj. nejen z těch úseků, které jsou z hlediska compliance speciálně považovány za obecně rizikové (obchod, finance a účetnictví, životní prostředí), ale i z těch úseků, které se jako rizikové na první pohled nejeví, resp. jevit nemusí. To se často týká např. vybraných compliance rizik ve výrobě anebo obecně v rámci pracovně právních vztahů. Vždy přitom jde zejména o identifikaci

Nahrávám...
Nahrávám...