dnes je 22.6.2021

Informace k produktu

Jak účinně zavádět a prosazovat Corporate Compliance? Co je to whistleblowing? Jaké nové povinnosti plynou firmám a úřadům z chystaného zákona o ochraně oznamovatelů?

Whistleblowing komplexně upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Tuto směrnici je Česká republika povinna transponovat do své legislativy nejpozději do 17. prosince 2021. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů právě prochází legislativním procesem.

Předplatné

Cílem portálu je poradit, jak účinně zavést a prosazovat korporátní compliance a compliance management systém a pomoci při nastavování interních procesů oznamování protiprávního jednání, které musí někteří zaměstnavatelé zavést povinně. Kteří to jsou?

  • zaměstnavatelé v průměru s více než 50 zaměstnanci,

  • veřejní zadavatelé, vyjma obcí nemající rozšířenou působnost a s méně než 10 000 obyvateli, a vyjma zadavatelů zaměstnávajících méně než 50 zaměstnanců,

  • zaměstnavatelé v oblasti finančních služeb a finančních produktů, pojišťovnictví, vykonávající činnost v oblasti daně z příjmů právnických osob, a vybrané subjekty, na které dopadá zákon o podnikání na kapit. trhu nebo zákon o investičních spol. a investičních fondech,

  • zaměstnavatelé a orgány veřejné moci v oblasti bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, veterinární ochrany a ochrany spotřebitele

Pokud totiž zaměstnavatel nezajistí odpovídající ochranu oznamovatelů, nebo příslušnou osobu postihne za výkon jejich úkolů, nebo pokud provede odvetné opatření vůči oznamovateli, může mu být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Databázi využijí nejen „osoby pověřené funkcí compliance” (Compliance Officers), ale i členové orgánů obchodních společností, pracovníci vrcholového a středního managementu, podnikoví právníci, příp. jiní zájemci z podnikové praxe, kteří se dostávají při své práci s otázkami korporátní compliance do kontaktu. Umožní jim lépe a rychleji se orientovat v současném „compliance bludišti”, kde není jednoduché sledovat aktuální změny a vývojové trendy ani pro odborníky, kteří se korporátní compliance věnují tak řečeno „na plný úvazek”.

Předplatné

Semináře - aktuální nabídka

Jak se při komunikaci "nestřelit do nohy"

25.6.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

V racionálním světě by lidé, kteří se setkají s důkazy, jež zpochybňují jejich stávající přesvědčení, tyto důkazy zhodnotili, a svou víru poupravili. Ve skutečnosti je tomu tak však jen velmi zřídka, a často spíše naopak. Hovoří o tom tzv. zákon opačného účinku. Jak tento zákon působí a jak jej v komunikaci s druhými zmírnit nebo se ho zcela vyvarovat? A jak zabránit tomu, aby působil i na nás?

Osobnost manažera a její krize

13.7.2021, Praha nebo on-line, MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Kurz naznačí některé příčiny obecných manažerských selhání a krizí, zejména těch, které vyvěrají z chybného sebepochopení manažera jako osobnosti. Taková selhání mají přirozeně vliv na další osoby, oddělení či týmy ve firmě. Kurz nabízí cesty, jak odhalit skrytá zákoutí manažerských osobností, určují nejen firemní kulturu, ale i klíčová rozhodování.

Jak poznat, komu nevěřit

23.7.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vytvoření vzájemné důvěry může vyžadovat určitý čas. S většinou osob si však tuto důvěru vytvořit lze. Jsou však i lidé, kterým téměř za žádných okolností věřit nelze, a vztah vzájemné důvěry s nimi prakticky nepřichází v úvahu. Při jejich rozpoznání nám může pomoci, věnujeme-li pozornost určitým typickým projevům, které tyto osoby provázejí.

Etické výzvy umělé inteligence a autonomních systémů

27.7.2021, Praha nebo on-line, MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Téma semináře vychází z reflexe technologického rozvoje a aplikace do procesů firem a celé společnosti. Seminář reflektuje východiska obecného optimismu z technologického pokroku a poukazuje na to, že velká očekávání od nástupu konceptu Průmyslu 4.0 s důrazem na autonomní systémy a využití umělé inteligence však otevírá i řadu nebezpečí a etických problémů.

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

31.8.2021, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

Jak účinně zavádět a prosazovat Corporate Compliance LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...